Podmínky

1. Všeobecné podmínky KRANET

1.1 Jan Zadák KRANET (dále jen Poskytovatel) bude Uživateli na základě těchto Všeobecných podmínek KRANET poskytovat služby elektronických komunikací, zejména zprostředkovávat přístup ke službám sítě internet na území pokrytém příslušným rádiovým signálem Poskytovatele v rozsahu dle aktuálního Ceníku služeb KRANET (dále jen Služby).
1.2 Služba KRANET je služba elektronických komunikací poskytovaná na základě Osvědčení č. 2740, vydaného Českým telekomunikačním úřadem podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a na základě povolení podle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz (standard WiFi). Uživatelé se připojují pomocí sítě přístupových bodů KRANET provozovaných společností Jan Zadák KRANET
2. Výklad základních pojmů

2.1 Uživatel - fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům, která uzavře Smlouvu s Poskytovatelem a přistoupí na ustanovení těchto Všeobecných podmínek KRANET
2.2 Přístupový bod (hotspot) – koncový bod sítě Poskytovatele založený na technologii WiFi, místo, kde končí garance služby KRANET ze strany Poskytovatele.
2.3 WiFi – standard bezdrátové komunikace, označuje bezdrátová zařízení, která vyhovují normám 802.11a/b/g.
2.4 Koncové zařízení - technické vybavení umožňující bezdrátové připojení Uživatele k přístupovému bodu sítě Poskytovatele.
2.5 Data – informace, které lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou.
2.6 Servisní partner – osoba nebo firma zajišťující dodávku, konfiguraci, montáž a servis koncových zařízení pro připojení ke službě KRANET, kontakty na servisní partnery jsou uvedeny na internetových stránkách.
2.7Internetové stránky – www.kranet.cz
2.83. Smlouva o poskytování služby KRANET

3.1 Uživatel i Poskytovatel berou na vědomí, že odesláním přístupových kódů Uživateli je řádně uzavřena Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva) ve znění Všeobecných podmínek KRANET, a že Uživatel se od tohoto okamžiku zavazuje dodržovat Všeobecné podmínky KRANET a souhlasí s aktuálním Ceníkem služeb.
3.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti odesláním přístupových kódů Uživateli a uzavírá se na dobu určitou, a to do vypršení platnosti přístupových kódů Uživatele.
4. Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1 Poskytovatel se zavazuje:
4.1.1 provozovat na přístupových bodech KRANET rádiová zařízení s certifikací WiFi v souladu se všeobecným oprávněním ČTÚ č. VO-R/12/08.2005-34;
4.1.2 zveřejnit na internetových stránkách doporučená koncová zařízení pro připojení ke službě KRANET, která mají certifikaci WiFi a která splňují technické požadavky Poskytovatele;
4.1.3 udržovat síť přístupových bodů v takovém technickém stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality a dostupnosti služby;
4.1.4 odstraňovat závady na síti co nejdříve, bude-li to technicky možné nejpozději do druhého pracovního dne. Stejně bude Poskytovatel postupovat i v případě, kdy je závada způsobena důsledky působení okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku (vyšší moc);
4.1.5 informovat Uživatele o změnách cen služeb a o podstatných změnách v poskytování nebo užívání služeb co nejdříve zveřejněním těchto informací na internetových stránkách.
4.2 Poskytovatel je oprávněn:
4.2.1 změnit přístupové kódy Uživatele z naléhavých technických nebo provozních důvodů i bez souhlasu Uživatele;
4.2.2 informovat Uživatele o svých nových službách a produktech elektronickou poštou;

4.2.3 zároveň však

5. Práva a povinnosti Uživatele

5.1 Uživatel je oprávněn:
5.1.1 užívat služby KRANET dle aktuální nabídky Poskytovatele a v rozsahu čl. 1.1;
5.1.2 prostřednictvím uživatelské sekce internetových stránek změnit tarif s účinností ode dne následujícího po skončení předplaceného období a aktualizovat kontaktní údaje uvedené při registraci služby;
5.1.3 umožnit užití služeb třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele;
5.1.4 s připomínkami, žádostmi, reklamacemi a hlášeními poruch se obracet na servisní partnery;
5.1.5 požadovat od Poskytovatele odstranění závad na síti přístupových bodů služby KRANET.
5.2 Uživatel se zavazuje:
5.2.1 užívat služeb pouze způsobem, který je v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami KRANET, písemnými návody, pokyny a aktuální nabídkou, a který nemůže negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu služeb poskytovaných jiným Uživatelům (nepřetěžovat kapacitu přístupových bodů apod.);
5.2.2 užívat služeb pouze prostřednictvím doporučených koncových zařízení dle čl. 4.1.2;
5.2.3 užívat služeb tak, aby nedošlo k obtěžování třetích stran, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádané elektronické pošty (spam) nebo jiných dat. Zejména je zakázáno využívání internetu jako prostředku k pronikání do cizího počítačového systému bez oprávnění, či vyvíjení zřejmých aktivit vedoucích ke snaze do těchto systémů vniknout, a to za jakýmkoliv účelem;
5.2.4 učinit všechna možná opatření k utajení přístupových kódů ke službě. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto kódů, je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli a do tohoto okamžiku také odpovídá za každé protiprávní užití služeb;
5.2.5platit za poskytnuté služby v souladu s čl. 9 Všeobecných podmínek KRANET

6. Omezení, případně vyřazení sítě z provozu

6.1 Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování služeb ze závažných technických nebo provozních důvodů.
6.2 Uživatel bere na vědomí, že v přehledu oblastí pokrytých příslušným rádiovým signálem, který je zveřejněn na internetových stránkách, jsou vyznačeny oblasti s pravděpodobným výskytem příslušného rádiového signálu. Poskytovatel nezaručuje, že v oblastech v přehledu vyznačených jako pokryté příslušným rádiovým signálem Uživatel vždy dosáhne připojení k síti. Poskytovatel neodpovídá za zhoršení kvality přenosu (služeb) fyzikálními vlivy nebo charakterem použitých technologií. Dále není Poskytovatel odpovědný za nefungování, výpadky nebo omezení fungování (dále jen nefungování) internetové sítě a za vliv takového nefungování sítě internet na poskytované služby.
6.3 Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb okamžitě poté, co zjistí, že Uživatel prostřednictvím poskytovaných služeb neoprávněně zasáhl nebo zasahuje do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Uživatel je povinen nahradit Poskytovateli veškerou škodu, kterou mu tímto protiprávním jednáním způsobil. Dále je Poskytovatel oprávněn zamezit šíření dat, která Uživatel šíří v rozporu se Smlouvou, Všeobecnými podmínkami KRANET, obecně závaznými právními předpisy České republiky a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Uživateli tímto nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny za službu.
6.4 Poskytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění omezit nebo přerušit poskytování služeb, pokud účastník porušuje Všeobecné podmínky KRANET, např. povinnosti uvedené v čl. 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3, užívá síť Poskytovatele pro jiné služby než jsou uvedeny v čl. 1.1, nebo je v prodlení s úhradou ceny poskytnutých služeb, užívá zařízení, které ruší provoz sítě nebo které není schválené pro provoz v ČR, je důvodné podezření, že Uživatel nebo třetí osoba zneužíval nebo zneužívá služeb, nebo užívá služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu služeb poskytovaných jiným účastníkům. Za zneužívání služeb se považuje i užívání služeb jiným způsobem než uvedeným ve Všeobecných podmínkách KRANET, popř. způsobem, který není v souladu s Všeobecnými podmínkami KRANET. Poskytovatel je oprávněn v takovém případě zablokovat všechny služby poskytované Uživateli.
6.5 V případě, že Uživatel poruší ustanovení Všeobecných podmínek KRANET, nedodrží podmínky aktuální nabídky Poskytovatele, může mu Poskytovatel zastavit, případně ukončit poskytování předplacených služeb. Nevyčerpané předplacené služby propadají a jejich hodnotu Poskytovatel nevrací.
6.6 Poskytovatel může omezit nebo přerušit poskytování služeb v případě krizových situací, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelní pohromy, epidemie a v případě, že Poskytovatel k takovému omezení nebo přerušení bude povinen přistoupit na základě rozhodnutí státního orgánu ČR.
6.7 Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování služby z objektivních důvodů (zrušení nebo změna oprávnění ČTÚ k provozování zařízení v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, místní rušení apod.). V případě ukončení poskytování služby z objektivních důvodů nevzniká Uživateli nárok na vrácení zaplacené ceny za službu. V případě ukončení poskytování služby z jiných důvodů, než je uvedeno výše, vzniká Uživateli nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za službu. Tento nárok se neuplatní v případě, že Poskytovatel zveřejnil na internetových stránkách plánované ukončení poskytování služby minimálně v tříměsíčním předstihu.
7. Ochrana dat a informace o Uživatelích

7.1 Poskytovatel může všechny podstatné informace týkající se Uživatelů, které uložil zejména jako elektronická data, užívat v souladu s právním řádem České republiky k účelům provozování svých služeb. Poskytovatel garantuje dodržování telekomunikačního tajemství podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a patřičnou ochranu informací o Uživateli před neoprávněným užitím třetími osobami. Poskytovatel nezpřístupní tyto informace třetím osobám bez písemného souhlasu Uživatele s výjimkou případů stanovených zákonem.
7.2 Uživatel dává uzavřením Smlouvy souhlas ke zpracování svých osobních údajů Poskytovatelem, a to ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje nelze bez předchozího souhlasu poskytnout třetím osobám.
8. Ceny služeb

8.1 Ceny služeb jsou uvedeny v aktuálním Ceníku služeb, který je k dispozici na internetových stránkách.
9. Platební podmínky

9.1 Služba KRANET je nabízena formou předplacené služby. Předplacenou službu je možno užívat po uhrazení její ceny (předplatného), a to po dobu stanovenou v aktuálním Ceníku služeb. Tato doba začíná plynout okamžikem aktivace služby a plyne bez ohledu na to, zda Uživatel službu aktivně užívá či nikoliv. Služba je aktivována v den připsání platby na účet Poskytovatele. O aktivaci služby je Uživatel neprodleně informován elektronickou poštou. Před uplynutím předplaceného období je Uživatel vyzván k úhradě ceny služby na další období. Údaj o zbývající době používání služby je uveden v uživatelské sekci internetových stránek.
9.2 Uživatel je povinen uhradit cenu služby na základě výzvy k úhradě generované systémem Poskytovatele. Výzva je zasílána Uživateli výhradně elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou při registraci služby. První výzva k úhradě je systémem generována ihned po přijetí potvrzené objednávky služby od Uživatele. Výzva k úhradě dalších období je generována vždy 14 dnů před skončením předplaceného období.
9.3 Podmínkou funkčnosti služby je uhrazení její ceny. Služba, která není uhrazena v termínu splatnosti je automaticky zablokována. Služba před aktivací nebo po zablokování nabízí jen přístup na vybrané webové servery. Po uhrazení ceny je služba opět zprovozněna. Služba, která není uhrazena do 30 dnů po splatnosti, může být bez náhrady zrušena.
9.4 Vzhledem ke specifickému systému úhrady ceny nemá Uživatel nárok na zasílání daňového dokladu.
10. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

10.1 Poskytovatel neodpovídá za:
10.1.1 škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby sítě či její části, neposkytnutím nebo vadným poskytnutím služby, popř. povahou použité technologie;
10.1.2 ušlý zisk;
10.1.3 škodu vzniklou odcizením nebo vyzrazením přístupových kódů;
10.2 Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli porušením ustanovení Všeobecných podmínek KRANET, použitím zařízení, které ruší provoz sítě nebo které není schváleno pro provoz v ČR, dále v důsledku neoprávněného zásahu do programového vybavení potřebného pro užívání služeb, včetně zneužití přístupových kódů Uživatele.
11. Řešení sporů, reklamace a rozhodné právo
11.1 Smlouva se nadále řídí právním řádem České republiky. A to i ustanovením dle § 64 zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích kde se uvádí následující v:

odst. 7 - Účastník, popřípadě uživatel má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

odst. 8 - Reklamaci na vyúčtování ceny je účastník, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek, Úřad je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost účastníka, popřípadě uživatele rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

odst. 9 - Reklamaci na poskytovanou službu je účastník, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne.

odst. 10 - Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací prostřednictvím veřejné telefonní sítě je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytování služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího dodání.

Podle § 129 odst. 3 zákona o elektronických komunikací nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací reklamaci podané podle § 64 odst. 7 až 9, je účastník, popřípadě uživatel oprávněn podat u Úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace.


 11.2 Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především podle
Ustanovení § 64 zákona o elektronických komunikacích.
 11.3 Pokud nedojde k řešení podle čl. 11.2, budou všechny spory vznikající z toho řádu a v souvislosti s ním rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem.
 12. Závěrečná ustanovení12.1 Veškerá komunikace, týkající se Smlouvy a plnění předmětu Smlouvy, která může mít vliv na posuzování způsobu a rozsahu plnění Smlouvy, musí být zásadně vedena v písemné formě. Za písemné úkony ze strany Poskytovatele se považují i právní úkony doručené druhé smluvní straně elektronickou poštou.
12.2 Do platných Všeobecných podmínek KRANET lze nahlížet na provozovně Poskytovatele. Na vyžádání obdrží žadatel kopii.
12.3 Poskytovatel je oprávněn Všeobecné podmínky KRANET měnit, přičemž je povinen na internetových stránkách nejpozději 3 měsíce před jejich účinností informovat Uživatele o změně.
12.4 Všeobecné podmínky KRANET platí po celou dobu platnosti smluvního vztahu a případně i po jeho skončení, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z něho plynoucích.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Všeobecné podmínky a aktuální Ceník služeb.
12.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Všeobecné podmínky KRANET a aktuální Ceník služeb.
12.6 Všeobecné podmínky KRANET nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2010.